FVBUSICOULOUR11
您的位置: 首页 优势品牌价格目录 Fermentas价格目录

Fermentas价格目录

Fermentas 2012人民币价格目录,仅供参考。零售参考报价 7.8折,部分现货。


关键字:
每页显示: ( 第1页(共55页) )
品名货号规格报价
PageBlue Protein Staining Sol24620#N/A¥1045.00
10X Buffer Cfr9IB021ml¥134.00
10X Buffer Cfr10IB041ml¥134.00
10X Buffer EcoRIB125ml¥134.00
10X Buffer Bsp143IB131ml¥134.00
Bovine Serum AlbuminB145mg¥155.00
10X Taq Buffers with KCl SetB15#N/A¥140.00
10X Taq Buffer with KCl and 15 mM MgCl2B165ml¥144.00
Dilution Buffer for Restriction EnzymesB195ml¥144.00
10X Buffer Eco52IB221ml¥134.00
10X Buffer SduI, Ppu21IB231ml¥134.00
10X Buffer SdaIB241ml¥134.00
10X Buffer Eam1105IB251ml¥134.00
10X Buffer Ecl136II, SacIB261ml¥134.00
10X Buffer AarI, AjiI, Bpu10I, ScaI, PasIB271ml¥134.00
10X Buffer TaqIB281ml¥134.00
10X Buffer KpnIB291ml¥134.00
Buffer Set for Restriction EnzymesB305ml¥144.00
10X Buffer BseXIB311ml¥134.00
10X Taq Buffer with (NH4)2SO4B334x1.25ml¥144.00
© 杭州普域科技有限公司 2011
© 2019 HangZhou Puregion TEC CO.LTD